Usługi detektywistyczne

Usługi detektywistyczne


Świadczymy usługi detektywistyczne w pełnym zakresie.


Najbardziej typowe zajęcie detektywa to zbieranie materiałów do rozwodów i przy sprawach o opiekę nad dziećmi i tak świadczymy zarówno usługi z zakresu:

zbieraniem materiałów do rozwodu

dokumentowania zdrady

dowodów na brak należytej opieki

dowodów na brak więzi rodzinnych

ale również:

poszukujemy ukrywanego majątku

poszukujemy ukrywających się osób

poszukujemy osób zaginionych


Dodatkowo w szczególnych sytuacjach jesteśmy w stanie zapewnić stała uzbrojoną ochronę – należy pamiętać ze działamy też w ochronie i to głównie w ochronie osobistej – jeżeli zaistnieje taka potrzeba, włącznie z

umieszczeniem „klienta" w bezpiecznym domu


Zapewne niejedna osoba chciał by zobaczyć referencje tym zakresie, ale na obecną chwilę nie ma możliwości by ktoś mógł bez ujawniania swoich danych poświadczyć jakość naszych działań, a dla nas

na pierwszym miejscu zawsze jest będzie bezpieczeństwo i anonimowość naszych klientów


Dobrze wykonanej pracy detektywa nie widać na ulicy, a o dobrze wykonanej ochronie nie piszą media

***********************************

Informacja wynikająca z Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa
w art. 2 ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. a, c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.6)).

Artykuł 2 
Materialny zakres stosowania

     1. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany oraz do przetwarzania w sposób inny niż zautomatyzowany danych osobowych stanowiących część zbioru danych lub mających stanowić część zbioru danych.

Artykuł 13
Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

     1. Jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie następujące informacje:

a) swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela;

b) gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych;

c) cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania;

d) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez
administratora lub przez stronę trzecią;

e) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;

f) gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.

     2. Poza informacjami, o których mowa w ust. 1, podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje
osobie, której dane dotyczą, następujące inne informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania:

a) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

b) informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

c) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

d) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

e) informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;

f) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Artykuł 15
Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

     1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są
dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących
informacji:

a) cele przetwarzania;

c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;