Polityka Prywatności

Polityka prywatności danych

SECURCOM zobowiązuje się do ochrony prywatności i danych osobowych. Poniższa Polityka opisuje rodzaje danych osobowych, jakie gromadzimy oraz sposób, w jaki je wykorzystujemy, ujawniamy i chronimy.

 1. WPROWADZENIE

1.1. SECURCOM oferuje usługi ochrony szerokiemu gronu odbiorców w wielu branżach i segmentach. Czasami w ramach tej działalności gromadzi, przechowuje, ujawnia lub w inny sposób przetwarza dane osobowe.

1.2. SECURCOM bardzo dba o zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Niniejszy dokument przedstawia ogólne informacje o tym, w jaki sposób SECURCOM zarządza danymi osobowymi, a także opisuje prawa przysługujące właścicielowi danych osobowych oraz sposób egzekwowania ich w stosunku do SECURCOM.

1.3. SECURCOM może dokonywać w każdym czasie zmian w treści niniejszej Informacji. Aktualna jej wersja dostępna jest na naszej stronie internetowej pod adresem http://securcom.net.pl/polityka-prywatnosci/. Można także poprosić o nią wysyłając prośbę na adres [email protected].

1.4. W przypadku dodatkowych pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na podane powyżej adresy. Ponadto do Państwa dyspozycji pozostaje Inspektor  Ochrony Danych, dostępny pod adresem os. 2 Pułku Lotniczego 46 m. 4 31-870 Kraków  lub [email protected].

 1. OGÓLNE ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SECURCOM

2.1. SECURCOM niezmiernie ceni sobie bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz ich poufność. Przez dane osobowe rozumie się wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną („właściciel danych osobowych”)

2.2. W toku prowadzonych działań SECURCOM zawsze dąży do tego, aby dane osobowe były:
– przetwarzane w sposób zgodny z prawem, uczciwy oraz przejrzysty („legalnie, uczciwie, przejrzyście”);
– zbierane w konkretnym, wyraźnym i uzasadnionym celu i przetwarzane w późniejszym okresie jedynie w sposób spójny z tymi celami („ograniczenie przez cel”);
– adekwatne i ograniczone do tego, co jest niezbędne do realizacji celów, dla których są przetwarzane („ograniczenie danych”);
– dokładne oraz, w razie potrzeby, korygowane i aktualizowane („dokładność”);
– przechowywane w formie pozwalającej zidentyfikować podmiot danych jedynie przez okres konieczny do realizacji celów, w jakich dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”);
– przetwarzane z wykorzystaniem właściwych środków technicznych i organizacyjnych,
w sposób zapewniający właściwy poziom bezpieczeństwa danych osobowych, w tym ochronę przed nieautoryzowanym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem („spójność i poufność danych”).

2.3. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w określonym, uzasadnionym celu (punkt 5: „Cele przetwarzania danych: dlaczego przetwarzamy dane osobowe”) oraz jeśli jest to uzasadnione obowiązującą podstawą prawną (punkt 6: „Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych’).

 1. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?

3.1. SECURCOM może gromadzić lub w inny sposób przetwarzać następujące dane osobowe na rzecz których świadczy usługi lub chciałaby świadczyć usługi:
– imię i nazwisko;
– adres, e-mail, numer telefonu lub inne dane kontaktowe,
– informacje o wykorzystaniu naszych produktów lub usług;

3.2. W przypadku ubiegania się o pracę w SECURCOM, może zaistnieć konieczność dostarczenia następujących informacji:
– CV, list przewodni i referencje;
– data urodzenia i/lub PESEL;
– dane o karalności

3.3. W zależność od produktu lub usługi będących przedmiotem Państwa zainteresowania potrzebne mogą być również następujące dane:
– szczegóły dotyczące rachunku bankowego;
– historia związana z ubezpieczeniem, historia finansowa, kredytowa lub związana
z upadłością;

 1. W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY DANE OSOBOWE?

4.1. Świadcząc nasze usługi lub dostarczając produkty możemy gromadzić lub otrzymywać dane osobowe za pośrednictwem wielu różnych źródeł:
– pisemnie;
– za pośrednictwem Internetu, w tym naszej strony www, formularzy online lub e-maili;
– w drodze telefonicznej;
– w drodze kontaktów osobistych;

4.2. Możemy pozyskać Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa, od innego podmiotu
z Grupy SECURCOM, od partnera biznesowego lub z ogólnie dostępnych źródeł. SECURCOM zobowiązuje się ujawniać dane osobowe lub pozyskiwać je od strony trzeciej wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych. Więcej informacji w tym zakresie znajdziecie Państwo w punkcie 7 „Komu możemy ujawniać dane osobowe”.

 1. CELE PRZETWARZANIA DANYCH: DLACZEGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

5.1. SECURCOM zbiera i przetwarza dane osobowe, o których mowa powyżej, aby w toku swojej działalności osiągać konkretne i uzasadnione cele. W szczególności obejmują one:
– dostarczanie Państwu usług ochrony oraz pozostałych produktów z nią związanych;
– ulepszanie naszych usług i produktów;
– zapewnianie prawidłowej obsługi klientów, na przykład reagowanie na prośby i pytania klientów, przeprowadzanie badania satysfakcji klientów lub zarządzanie reklamacjami dotyczącymi danego produktu lub danej usługi; ;
– zarządzanie dostawcami;
– zarządzanie pracownikami i pośrednikami ;
– zarządzanie stosunkami handlowymi ze stronami trzecimi;
– realizowanie celów administracyjnych w ramach Grupy SECURCOM ;
– tworzenie kopii zapasowych i archiwizacja;
– przestrzeganie ciążących na nas prawnych zobowiązań względem właściwych organów lub związanych z postępowaniami sądowymi;
– prowadzenie badań statystycznych lub rynkowych;
– realizowanie celów związanych z marketingiem (bezpośrednim);
– zwalczanie oszustw i naruszeń ze strony klientów;
– zarządzanie sporami;
– ochrona społeczeństwa, własnego sektora i organizacji;
– opiekę nad klientem;
– akceptację płatności i zarządzanie nimi;
– ogólną analizę klientów;
– organizowanie i przeprowadzanie konkursów.

5.2. SECURCOM zobowiązuje się przetwarzać Państwa dane osobowe jedynie w sposób spójny
z powyższymi celami.

 1. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

6.1. SECURCOM zobowiązuje się przetwarzać Państwa dane osobowe w sposób zgodny z prawem, to znaczy w oparciu o jedną z obowiązujących podstaw prawnych.

6.2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane głównie na potrzeby realizacji kontraktu zawartego pomiędzy Państwem i SECURCOM lub też w celu podjęcia stosownych kroków odnośnie zapytania złożonego przez Państwa przed podpisaniem kontraktu.

6.3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę. W takim wypadku bezwzględnie dołożymy starań, aby zgody tej udzielili Państwo dobrowolnie, świadomie oraz, aby nie budziła ona żadnych wątpliwości i dotyczyła konkretnie danego obszaru.

6.4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych może odbywać się na podstawie słusznego interesu, związanego na przykład z celami administracyjnymi lub z badaniami
i rozwojem.

6.5. Przetwarzanie Państwa danych osobowych może być niezbędne dla spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa ciążącego na SECURCOM.

6.6. I wreszcie, przetwarzania danych osobowych wymagać może konieczność ochrony czyichś istotnych interesów, (na przykład w wyniku wystąpienia wypadku lub innego podobnego zdarzenia), realizacja zadań w interesie publicznym lub realizacja zadań publicznych powierzonych SECURCOM.

 1. KOMU MOŻEMY UJAWNIAĆ DANE OSOBOWE?

7.1. Prosimy mieć na uwadze, że SECURCOM może ujawniać Państwa dane osobowe innym podmiotom z Grupy SECURCOM, naszym agentom, przedstawicielom i innym pośrednikom w celu osiągnięcia jednego z wyżej wymienionych celów (punkt 5: „Cele przetwarzania danych osobowych: dlaczego przetwarzamy dane osobowe.”).

7.2. Pozostałymi odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również współpracujący z nami dostawcy usług lub partnerzy biznesowi, tacy jak:
– dostawcy usług IT;
– dostawcy usług marketingowych;
– dostawcy usług w zakresie zarządzania reklamacjami ;
– dostawcy usług z zakresu doradztwa analitycznego;
– dostawcy usług z zakresu przechowywania danych;
– organizacje ds. badań i rozwoju
– jeżeli SECURCOM nabywa lub sprzedaje spółkę lub jej aktywa może ujawnić Państwa dane osobowe potencjalnemu sprzedającemu spółkę/aktywa lub nabywcy spółki/aktywów;
– jeżeli SECURCOM lub też znaczna część aktywów spółki zostaną przejęte przez podmiot trzeci, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotowi trzeciemu będącemu nabywcą;

7.3. W pewnych okolicznościach SECURCOM może zostać zobowiązany do ujawnienia Państwa danych osobowych organom rządowym, państwowym, publicznym, ustawodawczym lub regulacyjnym, a także organom ścigania.

7.4. Państwa dane osobowe zostaną ujawnione jedynie tym stronom, które w wystarczający sposób zagwarantują ochronę tych danych oraz realizację praw przysługujących Państwu, jako właścicielom danych (punkt 10: „Prawa osoby, do której należą dane osobowe”).

 1. PRZEKAZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH DO KRAJÓW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO.

8.1. SECURCOM dokłada starań, aby dane osobowe przetwarzane były na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednakże realizacja pewnych celów, o których mowa powyżej może wymagać przekazania Państwa danych osobowych do krajów spoza tego obszaru.

8.2. Państwa dane osobowe zostaną przekazane stronie trzeciej mającej siedzibę w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego jedynie po dokładnej weryfikacji i/lub podpisaniu odpowiedniej umowy w celu zagwarantowania, że strona trzecia:

– zapewni właściwe środki ochrony Państwa danych osobowych;
– w sposób odpowiedni poinformuje właściciela danych osobowych;
– zapewni możliwość egzekwowania prawa przysługującego, Państwu jako właścicielowi danych; oraz
– zapewni Państwu skuteczne środki ochrony prawnej.

8.3. Każdorazowo mogą Państwo uzyskać od nas kopię danych przekazanych podmiotom trzecim, o których mowa powyżej.

 1. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

9.1. SECURCOM zobowiązuje się przestrzegać zasady dotyczącej ograniczenia przechowywania danych. Zgodnie z nią, SECURCOM nie będzie przechowywał Państwa danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do realizacji kontraktu i/lub do osiągnięcia jednego z powyżej opisanych celów (punkt 5: „Cele przetwarzania danych osobowych: dlaczego przetwarzamy dane osobowe?”). Prosimy jednakże uwzględnić fakt konieczności przechowywania Państwa danych osobowych przez minimalny, wskazany prawem okres.

9.2. SECURCOM będzie regularnie weryfikował dane osobowe i usuwał lub w inny sposób anonimizował te, których przetwarzanie nie służy już żadnemu celowi.

 1. PRAWA PODMIOTU, DO KTÓREGO NALEŻĄ DANE OSOBOWE.

10.1. SECURCOM dołoży wszelkich starań, aby prawa Państwa, jako właściciela danych osobowych były przestrzegane i egzekwowane.

10.2. Prawa właściciela danych osobowych:

– Prawo dostępu: w każdej chwili mają Państwo prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych. Po otrzymaniu stosownej prośby SECURCOM przygotuje i udostępni kopię Państwa danych, które są aktualnie przetwarzane. Dodatkowe kopie danych mogą wymagać uiszczenia opłaty uzasadnionej kosztami administracyjnymi. Jeśli wyrażą Państwo wolę otrzymania kopii danych osobowych w formie elektronicznej, wszystkie istotne informacje zostaną przekazane w powszechnie wykorzystywanym formacie elektronicznym.
– Prawo korekty: mają Państwo prawo do realizacji przez SECURCOM korekty lub uzupełnienia wszelkich Państwa danych osobowych, które są niepełne lub niedokładne.
– Prawo do bycia zapomnianym: mogą Państwo zażądać od nas usunięcia (części) Państwa danych osobowych w następujących sytuacjach:

 •  kiedy przetwarzanie danych odbywało się w oparciu o Państwa zgodę, którą to zgodę zdecydowali się Państwo wycofać;
 •  kiedy Państwa dane osobowe nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zgromadzone lub przetwarzane w inny sposób;
 •  kiedy wyrazili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu realizacji marketingu bezpośredniego;
 •  kiedy wyrazili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych (patrz „prawo do sprzeciwu” poniżej), a po weryfikacji okazało się, że Państwa prawo, swoboda i interes osobisty przeważają nad naszymi słusznymi interesami;
 •  kiedy Państwa dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem, (na przykład, w sytuacji, w której zgoda Państwa nie została uzyskana w sposób prawomocny);
 •  kiedy Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w myśl przepisów prawa, którym podlega SECURCOM.

– Prawo sprzeciwu: mogą Państwo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu (części) Państwa danych wykorzystywanych w celu marketingu bezpośredniego lub profilowania. Ponadto mogą Państwo również nie zgodzić się na przetwarzanie danych
w sytuacji, w której u jego podstaw leży słuszny interes SECURCOM. W takim wypadku nie będziemy dłużej przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że u podstaw przetwarzania będą leżały ważne i uzasadnione powody lub przetwarzanie będzie konieczne w celu ustanowienia, zaspokojenia lub obrony roszczenia prawnego.

– Prawo do ograniczenia przetwarzania: mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w każdym z poniższych przypadków:

 •  kwestionowania dokładności danych;
 •  domniemania bezprawnego przetwarzania;
 •  kiedy przetwarzanie Państwa danych nie jest dłużej potrzebne; lub
 •  w toku weryfikacji czy nasze słuszne podstawy, w oparciu o które przetwarzamy dane osobowe przewyższają Państwa uzasadnione podstawy sprzeciwu wobec przetwarzania tychże danych.

Jeżeli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania, SECURCOM będzie mógł przetwarzać Państwa dane osobowe jedynie za Państwa zgodą, z wyjątkiem przechowywania.

– Prawo do przenoszenia danych: w pewnych przypadkach mają Państwo prawo na własne żądanie do otrzymania wszystkich należących do Państwa danych osobowych
w ustrukturyzowanym, powszechnie wykorzystywanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie, w celu przekazania tych danych innemu podmiotowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe mogą również Państwo zażądać od nas przekazania tych danych bezpośrednio takiemu podmiotowi. Prawo do przenoszenia danych nie powinno jednakże negatywnie wpływać na prawa i swobody innych.

– Prawo cofnięcia zgody: w sytuacji, w której przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, zgoda ta może zostać przez Państwa cofnięta w dowolnym momencie.

10.3. Jeżeli będą się Państwo kontaktować z nami w celu realizacji jednego z wyżej wymienionych praw, prosimy o przedstawienie dowodu osobistego lub paszportu, co pozwoli nam zweryfikować autora żądania aby nie dopuścić do ujawnienia danych osobie nieuprawnionej.

10.4. W przypadku pojawienia się problemu związanego z Państwa danymi osobowymi lub też jakichkolwiek innych obaw związanych z kwestiami zachowania poufności, mogą Państwo również złożyć skargę na ręce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. W JAKI SPOSÓB ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

11.1. SECURCOM niezmiernie ceni sobie bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Podejmujemy wszelkie środki, zarówno administracyjne, techniczne, jak i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo i tajność tych danych oraz aby chronić je przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, utratą, niezgodnym z prawem wykorzystaniem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

11.2. Zanim ujawnimy Państwa dane osobowe stronie trzeciej/administratorowi danych zajmującemu się przetwarzaniem danych zawsze upewnimy się, że gwarantują oni właściwy poziom
bezpieczeństwa tych danych.

11.3. Zachęcamy do regularnych odwiedzin na naszej stronie internetowej, na której będziemy publikować zmiany w niniejszej Informacji. Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymać egzemplarz niniejszej Informacji, prosimy o kontakt na adres [email protected].

Ostatnia aktualizacja Informacji o ochronie danych osobowych [03-01-2020].